EKOPRACOWNIA

ZIELONE SERCE SZKOŁY

Mobirise

Słońce

Energetyka solarna.
Wytwarzanie energii i ciepła z wykorzystaniem promieniowania słonecznego, następuje dzięki instalacji fotowoltaicznej i kolektorom grzewczym.

Mobirise

Woda

Energetyka wodna.
Do jej przetworzenia wykorzystywane są zaawansowane, budowle hydrotechniczne, które zamieniają siłę płynącej lub opadającej wody w energię  elektryczną.

Mobirise

Ziemia

Energetyka geotermalna.
Pod powierzchnią Ziemi występują zasoby wody, które mają od kilkudziesięciu do 100°C. Za pomocą odpowiednich instalacji przetwarzana jest w energię.

Mobirise

Wiatr

Energetyka wiatrowa.
Przekształcana jest w energię elektryczną, 
jak również wykorzystywana jest jako energia mechaniczna oraz źródło napędu w jachtach żaglowych.

Odnawialne źródła energii

Energia słoneczna

Energia słoneczna docierająca na Ziemię jest kilka tysięcy razy większa niż światowe zapotrzebowanie na energię. Współcześnie jednak nie jest ona pozyskiwana w znaczącej ilości w energetyce. Maksymalne natężenie energii słonecznej na Ziemi wynosi ok. 1 kW/m2. Na Słońcu zachodzi proces syntezy wodoru w hel, w wyniku czego uwalniane są ogromne pokłady energii emitowanej w postaci promieniowania. Niewielka część tego promieniowania dociera do Ziemi. Energia słoneczna może być wykorzystywana w dwóch zasadniczych obszarach: do bezpośredniego ogrzewania wody lub innej cieczy z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i do przetwarzania jej na energię elektryczną.
Więcej...

Energia wiatrowa

W Polsce nie wszędzie opłaca się budować duże elektrownie wiatrowe zorientowane na wytwarzanie energii elektrycznej w celach komercyjnych, za to korzystnym rozwiązaniem mogą się okazać przydomowe elektrownie wiatrowe korzystające z lokalnych, dobrych warunków wiatrowych i pozwalające na wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby. Większość dużych turbin bowiem zaczyna pracę przy prędkości wiatru wynoszącej około 1-2 m/s, a swoją nominalną moc osiąga przy prędkości wiatru przekraczającej 10 m/s. W Polsce najkorzystniejsze warunki wietrzności farm wiatrowych panują tylko w kilku regionach.
Więcej...

Energia wody

Potencjał hydroenergetyczny na świecie jest oszacowano na ok. 2,857 TW. Potencjał ten jest jednak wykorzystywany i przetwarzany w energię elektryczną tylko w 5,5 % (0,152 TW). W dużych elektrowniach wodnych produkcja energii elektrycznej osiągnęła przewidziany poziom, a energia elektryczna z pozostałych źródeł niekonwencjonalnych będzie wzrastała do roku 2025. Wykorzystanie tradycyjnej hydroenergetyki będzie coraz mniejsze. Szansę mają inne metody hydroenergetyki takie jak: pływy, prądy i falowania.
Więcej...

Energia geotermalna

Zajmuje pierwsze miejscu w wyścigu o alternatywne źródła energii. To niewyczerpalne źródło stawia się wyżej niż, stosunkowo rzadko wykorzystywaną, energię wiatrową czy słoneczną, której wydajność ocenia się na zaledwie 20-35%. Wydajność energii geotermalnej wynosi aż 70%. Przewagą energii geotermalnej jest fakt, że ciepło znajduje się wewnątrz kuli ziemskiej i nie ma możliwości wyczerpania jego zasobów.
Więcej...

Biomasa

Ulegające biodegradacji produkty, części produktów, odpady oraz pozostałości pochodzenia biolo-gicznego. W szerszym ujęciu biomasa to cała istniejąca na naszej planecie materia organiczna, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego, ulegająca biodegradacji. Współcześnie o biomasie mówi się głównie jako o odnawialnym źródle energii. Biomasa jest bowiem najstarszym, najłatwiejszym do pozyskania oraz najszerzej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energetycznym.
Więcej...

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
ul. Akademicka 1 i 1H, 22-400 Zamość
tel.(84) 639-28-01, 639-22-06
e-mail: zam.1lo@2com.pl